Amortyzacja jako procedura rozliczania w ciągu wyznaczonego okresu

Amortyzacja to kategoria pieniężna, jaka przez wielu biznesmenów jest zaniedbywana jako coś niezrozumiałego i przydatnego jedynie księgowym. Należy mieć na uwadze, że amortyzacja jest częścią sprawozdań finansowych, jakie mogą mieć ważność w czasie zdobywania finansowania.

Amortyzacja to sposób rozliczania w przeciągu wyznaczonego okresu, zużytkowania, bądź zużycia danego aktywa, bądź pasywa.
reklamy

Autor: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Źródło: http://www.flickr.com
Amortyzacja to sposób wyliczania w czasie zużycia, czy spożytkowania elementów majątku przedsiębiorstwa aktywów trwałych materialnych i aktywów trwałych niematerialnych. Ma ona pokazywać rozłożony w czasie koszt operacyjny firmy połączony z użytkowanymi przez firmę w aktywności operacyjnej elementami majątku firmy. Nadrzędną własnością wyróżniającą aktywa trwałe jest to, iż okres zużycia, bądź wyeksploatowania wynosi więcej niż jeden rok. Aktywa trwałe materialne, albo niematerialne zdołają być nabyte przez jednostkę, lub wytworzone we własnym obrębie.
po użyciu niszczarki dokumentów

Autor: rosmary
Źródło: http://www.flickr.com
Mechanizm odpisów amortyzacyjnych ma zapewnić rozliczenia w czasie kosztu elementu majątku. Zakupione przez firmę narzędzie zapisuje się w księgach rachunkowych nie jako wydatek, lecz jako konkretne aktywa trwałe, definiowany jest okres możliwego spożytkowania ekonomicznego tego sprzętu i wysokość miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne, które pojawiają się w wydatkach jednostki nie posiadają zakresu gotówkowego.

Amortyzacja to koszt, którego sposób księgowania, podobnie jak i pozostałych wydatków, pozostał sprecyzowany w ustawie o księgowości. Na ogół używaną metodą amortyzacji jest metoda liniowa.